Makale Gönderme

Makale Gönderme

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. ÖEED- Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi/ JTEE- Journal of Teacher Education and Educators yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakklarına sahiptir.

Makale gönderimi için dergipark.gov.tr/jtee adresi üzerinden dergipark.gov.tr/journal/2752/submission/start linkini kullanınız.

Yazarlar makale gönderimi için iki ayrı dosya hazırlamalıdır. Bunlardan birincisi makalenin tam metninin isim ve üniversite bilgisi verilmeden yer aldığı ‘main document’ dir. İkincisi ise yazarlara ait isim, üniversite ve ORCID ID’nin yer aldığı ‘title page’ dir. ‘Title page’ sisteme ‘suplementary file’ olarak eklenmelidir.

ÖEED/ JTEE’ye gönderilen makalelerin derginin genel yayım ve yazım kurallarına uygunluğu Yayın Kurulunca incelenir. ÖEED/ JTEE’nin genel yayım ve yazım kurallarına uygun olmadığına karar verilen makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.

Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makalelerin isimsiz olan kopyalrı  iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde hakemler arasında görüş ayrılığı olduğunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makale ikiden fazla hakeme gönderilmiş ise, çoğunluğun görüşü esas alınır. Hakemler bilim kurulundan ya da çeşitli üniversitelerden akademisyenler arasından seçilir. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için hakemlerin olumlu görüş bildirmiş olması gerekmektedir.

Makalelerine ilişkin düzeltme önerileri almış olan yazarlar düzeltme işlemlerini, düzeltme önerilerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Yaptıkları düzeltmeleri rapor halinde sayfa, paragraf ve satır belirterek göstermelidirler. Yazarlar hakem önerilerine rağmen yapmadıkları düzeltmeleri gerekçeleri ile belirtmelidirler.

Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale, yazarı/ yazarları tarafından geri çekilebilir. Ayrıca böyle bir durumda, Yayın Kurulu yazıyı yazarına geri vermek ya da bir başka hakeme başvurmak konusunda tam yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar. Aksi belirtilmedikçe Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür

ÖEED/ JTEE’de aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır. Makalenin yayımlanması durumunda bir adet dergi yazar(lar)a ücretsiz gönderilir.
ÖEED/ JTEE, hem alanında geniş tecrübelere sahip yazarlardan hem de literatüre ilk araştırmalar ile katkı sağlamak isteyen genç akademisyenlerden gelecek gönderimleri kabul etmektedir.
ÖEED/ JTEE’ ye gönderilen makaleler derleme ya da araştırma makalesi olma durumuna göre aşağıdaki biçimde yapılandırılmalıdır.

Derleme makaleler: ‘Giriş’, ‘Kuramsal Çerçeve/İçerik’, ‘Sonuç’ ve ‘Kaynaklar’ şeklinde yapılandırılmalıdır.
Araştırma makaleleri: ‘Giriş’, ‘Yöntem’, ‘Bulgular’, ‘Tartışma’, ‘Sonuç’ ve ‘Kaynaklar’ şeklinde yapılandırılmalıdır.
Yazım stili açısından aşağıda belirtilen yönergeleri takip ediniz.
Her gönderim şunları içermelidir.

Başlık sayfası: Sadece başlık ve varsa alt başlığın tam olarak yer alacağı bir sayfadır. İsimsiz hakemlik için her bir yazarın adı, çalıştığı kurum, adres, telefon, faks ve e-mail bilgileri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Makalenin başlığı 14 punto, ortalanmış, Koyu Renkte ve baş harfleri büyük olmalıdır.

Yazım: Başlık, alt başlıklar, kaynaklar, alıntılar, tablo ve şekiller ve diğer her şey, 12 punto ve Times New Roman yazı stilinde olmalıdır. Makale metni A4 sayfa alanına, kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm. bırakılarak, iki yana yaslanmış ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Uzunluk: Kaynaklar, tablolar ve şekiller dahil bir makale toplamda 6000-8000 kelime arasında olmalıdır. Bu limiti aşan gönderimler hakem değerlendirmesi için kabul edilmeyebilir. Tablo ve şekiller makalenin sonunda ayrı sayfalarda verilmelidir.

Stil: Yazım stili için yazarlar APA-6 (Publication Manual of the American Psychological Association) yazım stilini kullanmalıdırlar. Yazarlar her sayfada sayfa numaralarını belirtmelidirler. Araştırma dili Türkçe veya İngilizcedir. Araştırmacılar uluslararası okuyucuya hitap ettiklerini düşünerek açık bir yazım tercih etmelidirler. Aynı şekilde araştırmacının kendi ülkesinin eğitim sistemine özgü konuları da yine uluslararası okuyucuyu düşünerek açıklamaları gerekmektedir. Çeşitli kısaltma ya da teknik terimler de ilk kullanımlarında açıklanmalıdır. Yeni bir paragrafa başlarken satır başı yapmak yerine, paragraflar arasında bir satır, bölümler arasında ise iki satır boşluk bırakılmalıdır.

Özet ve anahtar sözcükler: Bütün genel gönderimler ve araştırma gönderimleri bir özet ve birkaç anahtar sözcük içermelidir. Araştırmanın genel hatlarını içeren özet 150 kelimeyi geçmemelidir. Yazarlar 5 kelimeye kadar anahtar sözcük kullanabilirler.

Tablolar: Tablolar ayrı bir sayfada yer almalı ve metin içinde bulunacakları yerlere tablonun orada yer alacağına dair notlar yerleştirilmelidir. Bütün tablolarda alt notlar ve kaynakları içeren kısa açıklamalar bulunmalıdır.

Şekiller: Bütün grafiksel gösterimler, şekiller olarak adlandırılmalıdır. Şekiller sıralı olarak numaralandırılmalıdır. Doğru grafikleri yeniden çizilmeye ve düzeltmelere uygun olacak şekilde sunulmalıdır. Yazarlar, bütün grafiksel gösterimleri metnin sonuna yerleştirmelidirler. Yazarlar, kullanılan grafiksel gösterimler, tablolar ve uzun alıntılar için gerekli izinleri almakla yükümlüdürler.

Kaynaklar: Kaynaklar belirtilirken APA-6 yazarlar tarafından tam olarak benimsenmeli ve aynen kullanılmalıdır. Kaynaklarla ilgili olarak aşağıdaki temel kurallara uyulmalıdır:

1. Kaynakçadaki çalışmalar yazarların soyisimlerine göre alfabetik sırayla yazılırlar.
2. Aynı yazarın birden fazla eseri varsa yayınlanma tarihine göre eskiden yeniye şeklinde sıralanır.
3. Birden fazla yazarlardan alıntı yaparken “and” yerine “&” simgesini kullanılır.
Örn: Hoy, W. K., & Cecil, G. M. (2008).
4. Kaynakça listesinde eserin künyesi verilirken ilk satır sola dayalı olarak yazılır. İkinci satıra geçildiği takdirde soldan girinti ile devam edilir.
5. Kitap ve dergi isimleri italik olarak yazılır.
6. Eser türleri için farklı listeler hazırlanmaz (Kitaplar, Dergiler, İnternet Dökümanları gibi). Bütün eserler kaynakça listesinde alfabetik sıraya göre verilir.

Kaynakça Yazım Örnekleri

Kitaplar
Yüksel, S. (2010). Türk Üniversitelerinde Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme. Ankara: PegemA                    Yayıncılık

Morrison, K. (1998). Management Theories for Educational Change. London: Paul Chapman Publishing.

Kitap Bölümleri
Zeichner, K. (1982). Why bother with teacher induction? In G. Hall (Ed.), Beginning Teacher Induction:                  Five Dilemmas (pp.25-35). Austin, TX : University of Texas Research and Development Center for              Teacher Education.

Dergi Makaleleri
1. Yazarların soyisimleri yazılır ve bunu isimlerinin baş harfleri izler.
2. Yayın tarihi parantez içinde yazılır.  (2012)
3. Makale başlığının ve varsa alt başlığın sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Diğerleri küçük harfle devam eder. Ancak özel isim kullanılmışsa kelime büyük harfle başlayabilir. Başlık ve altbaşlık arasında “:” işareti konulur.
4. Derginin ismi italik olarak yazılır.
5. Cilt numarası italik olarak yazılır. Sayıdan önce “Vol.” “Cilt” gibi ifadeler kullanılmaz.
6. Sayı numarası cilt numarasından hemen sonra parantez içinde yazılır. Sayı numarası italik değildir.
7. Cilt veya sayı numarası bulunmadığı durumlarda derginin yayınlandığı ay, mevsim veya diğer tarih ifadeleri verilir.
8. Makalenin yer aldığı bütün sayfa numaraları yazılır.
9. Varsa “Digital Object Identifiers [DOI]” numarası makalenin sonuna eklenir.

Tek Yazarlı Makale
Gokce, F. (2009). Behaviour of Turkish elementary school principals in the change process. Educational                  Management Administration & Leadership, 37(2), 198–215. DOI: 10.1177/1741143208100298

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini                                        değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.

Birden Çok Yazar
Chapman, C., Lindsay, G., Muijs, D., Haris, A., Arweck E., & Goodall, J. (2010). Governance, leadership,                and management in federations of schools. School Effectiveness and School Improvement,                         21(1), 53–74. DOI: 10.1080/09243450903569734

Kurumsal Rapor
UNDP, (2010). “Human Development Statistical Tables”, Human Development Report. New York: UNDP

Tez
Linn, J.A. (2003). Active or avoidant: Two methods of resisting persuasion (Unpublished doctoral                               dissertation). University of Arkansas, Fayetteville.

Ekinci, C. E. (1999). Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri öğrencilerinin yükseköğretimin finansmanına                      ilişkin görüşlerinin öğrencilerin sosyoekonomik özellikleri temelinde değerlendirilmesi                                    (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Konferans ve Sempozyum Bildirileri :
MacColl, F., Ker, I., Huband, A., Veith, G., & Taylor, J. (2009, November 12-13). Minimising pedestrian-                     cyclist conflict on paths. Paper presented at the Seventh New Zealand Cycling Conference, New                Plymouth, New Zealand. Retrieved from                                                                                                           http://cyclingconf.org.nz/system/files/NZCyclingConf09_2A_MacColl_PedCycleConflicts.pdf

Online Kaynaklar:
Ministry of Health. (2014). Ebola: Information for the public. Retrieved from http://www.health.govt.nz/your-                health/conditions-and-treatments/diseases-and-illnesses/ebola-information-public

 

Makalelerinizi jtee.editor@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.