Makale Gönderme

Makale Gönderme

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. ÖEED- Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi/ JTEE- Journal of Teacher Education and Educators yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakklarına sahiptir.

Elektronik olarak jtee.editor@gmail.com e-posta adresine gönderilen makaleler değerlendirmeye alınır. Posta aracılığı ile gönderilen makalelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

Yazarlar makalelerini birinde ad, soyad ve adres bilgileri olan orijinal kopya ile makale üzerinde ad, soyad ve adres bilgileri olmayan bir başka kopyayı ilgili e-mail adresine göndermelidirler. Yazarlara ait iletişim bilgileri orijinal makalenin ilk sayfası altında dipnot olarak verilmelidir.

ÖEED/ JTEE’ye gönderilen makalelerin derginin genel yayım ve yazım kurallarına uygunluğu Yayın Kurulunca incelenir. ÖEED/ JTEE’nin genel yayım ve yazım kurallarına uygun olmadığına karar verilen makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir.

Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makalelerin isimsiz olan kopyaalrı  iki hakem tarafından değerlendirilir. İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde hakemler arasında görüş ayrılığı olduğunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makale ikiden fazla hakeme gönderilmiş ise, çoğunluğun görüşü esas alınır. Hakemler bilim kurulundan ya da çeşitli üniversitelerden akademisyenler arasından seçilir. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için hakemlerin olumlu görüş bildirmiş olması gerekmektedir.

Makalelerine ilişkin düzeltme önerileri almış olan yazarlar düzeltme işlemlerini, düzeltme önerilerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Yaptıkları düzeltmeleri rapor halinde sayfa, paragraf ve satır belirterek göstermelidirler. Yazarlar hakem önerilerine rağmen yapmadıkları düzeltmeleri gerekçeleri ile belirtmelidirler.

Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale, yazarı/ yazarları tarafından geri çekilebilir. Ayrıca böyle bir durumda, Yayın Kurulu yazıyı yazarına geri vermek ya da bir başka hakeme başvurmak konusunda tam yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar. Aksi belirtilmedikçe Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür.

Hakemlerin incelemesi ve yazarlar tarafından varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra makale düzeltmelerin yapıldığını belirten raporla birlikte jtee.editor@gmail.com adresine gönderilmelidir.

ÖEED/ JTEE’de aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır. Makalenin yayımlanması durumunda bir adet dergi yazar(lar)a ücretsiz gönderilir.
ÖEED/ JTEE, hem alanında geniş tecrübelere sahip yazarlardan hem de literatüre ilk araştırmalar ile katkı sağlamak isteyen genç akademisyenlerden gelecek gönderimleri kabul etmektedir.
ÖEED/ JTEE’ ye gönderilen makaleler derleme ya da araştırma makalesi olma durumuna göre aşağıdaki biçimde yapılandırılmalıdır.

Derleme makaleler: ‘Giriş’, ‘Kuramsal Çerçeve/İçerik’, ‘Sonuç’ ve ‘Kaynaklar’ şeklinde yapılandırılmalıdır.
Araştırma makaleleri: ‘Giriş’, ‘Yöntem’, ‘Bulgular’, ‘Tartışma’, ‘Sonuç’ ve ‘Kaynaklar’ şeklinde yapılandırılmalıdır.
Yazım stili açısından aşağıda belirtilen yönergeleri takip ediniz.
Her gönderim şunları içermelidir.

Başlık sayfası: Sadece başlık ve varsa alt başlığın tam olarak yer alacağı bir sayfadır. İsimsiz hakemlik için her bir yazarın adı, çalıştığı kurum, adres, telefon, faks ve e-mail bilgileri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Makalenin başlığı 14 punto, ortalanmış, Koyu Renkte ve baş harfleri büyük olmalıdır.

Yazım: Başlık, alt başlıklar, kaynaklar, alıntılar, tablo ve şekiller ve diğer her şey, 12 punto ve Times New Roman yazı stilinde olmalıdır. Makale metni A4 sayfa alanına, kenar boşlukları üstten, alttan ve yanlardan 2,5 cm. bırakılarak, iki yana yaslanmış ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Uzunluk: Kaynaklar, tablolar ve şekiller dahil bir makale toplamda 6000-8000 kelime arasında olmalıdır. Bu limiti aşan gönderimler hakem değerlendirmesi için kabul edilmeyebilir. Tablo ve şekiller makalenin sonunda ayrı sayfalarda verilmelidir.

Stil: Yazım stili için yazarlar APA (Publication Manual of the American Psychological Association) yazım stilini kullanmalıdırlar. Yazarlar her sayfada sayfa numaralarını belirtmelidirler. Araştırma dili Türkçe veya İngilizcedir. Araştırmacılar uluslararası okuyucuya hitap ettiklerini düşünerek açık bir yazım tercih etmelidirler. Aynı şekilde araştırmacının kendi ülkesinin eğitim sistemine özgü konuları da yine uluslararası okuyucuyu düşünerek açıklamaları gerekmektedir. Çeşitli kısaltma ya da teknik terimler de ilk kullanımlarında açıklanmalıdır. Yeni bir paragrafa başlarken satır başı yapmak yerine, paragraflar arasında bir satır, bölümler arasında ise iki satır boşluk bırakılmalıdır.

Özet ve anahtar sözcükler: Bütün genel gönderimler ve araştırma gönderimleri bir özet ve birkaç anahtar sözcük içermelidir. Araştırmanın genel hatlarını içeren özet 150 kelimeyi geçmemelidir. Yazarlar 5 kelimeye kadar anahtar sözcük kullanabilirler.

Tablolar: Tablolar ayrı bir sayfada yer almalı ve metin içinde bulunacakları yerlere tablonun orada yer alacağına dair notlar yerleştirilmelidir. Bütün tablolarda alt notlar ve kaynakları içeren kısa açıklamalar bulunmalıdır.

Şekiller: Bütün grafiksel gösterimler, şekiller olarak adlandırılmalıdır. Şekiller sıralı olarak numaralandırılmalıdır. Doğru grafikleri yeniden çizilmeye ve düzeltmelere uygun olacak şekilde sunulmalıdır. Yazarlar, bütün grafiksel gösterimleri metnin sonuna yerleştirmelidirler. Yazarlar, kullanılan grafiksel gösterimler, tablolar ve uzun alıntılar için gerekli izinleri almakla yükümlüdürler.

Kaynaklar: Kaynaklar belirtilirken aşağıdaki stiller yazarlar tarafından tam olarak benimsenmeli ve aynen kullanılmalıdır.
Her alıntı bir kaynağa, her kaynak metnin içerisinde bir alıntılanmaya sahip olmalıdır.
Birden fazla yazarlı kaynakları, kaynaklar bölümünde kullanırken ve metnin içerisinde belirtirken, ilk yazar adından sonra (ve arkadaşları) yazmak yeterli olacaktır.
Kaynaklar bölümünde kalın, altı çizili ya da tırnak içinde herhangi bir bilgi vermeyiniz.

Kaynakça Yazım Örnekleri

Kitap:
Yüksel, S. (2010). Türk Üniversitelerinde Eğitim Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık
Morrison, K. (1998). Management Theories for Educational Change. London: Paul Chapman Publishing.

Bölümlü Kitap:
Zeichner, K. (1982). Why bother with teacher induction? In G. Hall (Ed.), Beginning
Teacher Induction: Five Dilemmas(pp. 25-35). Austin, TX: University of Texas Research and Development Center for Teacher Education.

Bir Yazarlı Makale:
Gokce, F. (2009). Behaviour of turkish elementary school principals in the change process.
Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 198–215.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.

Birden Fazla Yazarlı Makale:
Chapman, C., Lindsay, G., Muijs, D., Haris, A., Arweck E., & Goodall, J. (2010). Governance, leadership, and management in federations of schools. School Effectiveness and School Improvement, 21(1), 53–74.

Kurumsal Yayınlar
TÜSİAD. (2010). 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış. İstanbul: Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. Yayın No: 506.
UNDP. (2010). “Human Development Statistical Tables”, Human Development Report. New York: UNDP.

Tezler:
Linn, J.A. (2003). Active or avoidant: Two methods of resisting persuasion. (Unpublished doctoral dissertation). University of Arkansas, Fayetteville.
Ekinci, C. E. (1999). Hacettepe ve Erciyes üniversiteleri öğrencilerinin yükseköğretimin finansmanına ilişkin görüşlerinin öğrencilerin sosyoekonomik özellikleri temelinde değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:
Kavak, Y. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde büyüme: yakın geçmişe bakış ve uzun vadeli (2010-50) büyüme projeksiyonları. Çalışma uluslararası yükseköğretim kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. İstanbul, Türkiye, 27-29 Mayıs.
Laksmana, C. M. (2010). Understanding women education with reference to professional and higher education in india. Paper presented at the international conference on women education for empowerment organized by the ımmaculate college of women for education, Puduchery, Tamil Nadu, India, 5th to 6th February.

Online Kaynaklar:
Goddard, R.D. & Goddard, Y.L. (2001). A Multilevel Analysis of TheRelationship Between Teacher and Collective Efficacy in Urban Schools. Teaching and Teacher Education, 17, 807–818, Retrieved from www.elseiver.com/locate/tate. 12.10.2009
TBMM, (2011). http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm, adresinden 01.08. 2011 tarihinde indirilmiştir.

 

Makalelerinizi jtee.editor@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.