Cilt-2 Sayı-2 2013

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS

VOLUME  -  2                       NUMBER  - 2                    2013

CONTENTS
Editorial/Editörden
Feyyat Gökçe                     

163

PDF

Articles/Makaleler
Temel Eğitim Öğretmen Eğitimi Ulusal Yeterlik Standartları: Hollanda Eğitim Fakülteleri İşbirliği Sonuçları
Ton Koenraad and Aike van der Hoeff

167

PDF

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
İlhan Günbayı ve Fatih Akcan

195

PDF

Etkin Nitelik Güvencesi Aracılığıyla Online Öğrenmede Başarı ve Okula Devam: Amerika Birleşik Devletleri Kırsalında Bir Devlet Üniversitesinde Yapılan Boylamsal Bir Çalışma
Donald Staub

225

PDF

Okul Uygulaması Dersine Yönelik Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Sahip Oldukları Metaforlar
Yar Ali Mete

249

PDF

Öğretmenin Kendini Açması Uygunluğu Konusunda Öğretmen Algıları: Türkiye’den Bir Durum Çalışması
Fidel Çakmak ve Betül Arap

275

PDF

OTMG Modelinin Okul Kültürüne Etkisi (Hatay İli Örneği)
Hülya Yalçınkaya, Filiz Mete ve Sevinç Aksay Albuz

289

PDF